N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističkog rješenja NOVOG GRADSKOG GROBLJA GRADA ZADRA

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

NASADI d.o.o., Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar, kojeg zastupa direktor Nasada d.o.o. HRVOJE GRDOVIĆ, dipl.oecc.

Skinite Word dokument: OPCI_UVJETI>>

Skinite PDF dokument: Program_natječaja>>

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

DRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2, Zadar, koje zastupa predsjednik DARKO ANTON FRANCESCHI, dipl.ing.arh.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh.

 

ROKOVI:

Početak natječaja: srijeda, 15.lipnja 2011. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecateljima: petak, 08. srpnja 2011. godine

Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 15 rujna 2011. Godine, do 16.00 sati

 

Natječajne podloge mogu se naručiti radnim danom od 9-16 sati u Društvu arhitekata Zadra (ZDA), A. Barca 7c, Zadar, tel. 098 871 356 ili 098 502 833, fax 023 244 855, e-mail: maja.maruna@aces.hr uz polog od 300,00 kn plativih isključivo na žiro-račun Društva arhitekata Zadra br. 2500009-1101259223 Hypo alpe-adria bank d.d., svrha doznake: podloge za Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja Novog gradskog groblja Grada Zadra, s pozivom na broj, za fizičke osobe OIB, a za pravne matični broj.

Zahtjevi za sudjelovanje i dokaz i o uplati dostavljaju se isključivo pisanim putem u Društvu arhitekata Zadra, A. Barca 7c, 23000 Zadar i to putem faxa: 023/244-855 ili putem e-maila: maja.maruna@aces.hr. Kontakt osoba Maja Maruna, dipl.ing.arh.

Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u na web stranicama ZDA www.zda.hr (isključivo informativnog karaktera).

 

NAGRADE:

Ako do određenog roka prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

 

I.   nagrada                     45.000,00 kn

II.  nagrada                     27.000,00 kn

III. nagrada                     18.000,00 kn

 

OCJENJIVAČKI SUD:

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

PAVLE MARUŠIĆ, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik Provoditelja,

MATKO SEGARIĆ, dipl.ing.građ., dopredsjednik Ocjenjivačkog suda, predstavnik Raspisivača,

SONJA JURKOVIĆ, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,

VJEKO IVANIŠEVIĆ, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,

HRVOJE GRDOVIĆ, dipl.oecc., predstavnik Raspisivača,

 

Zamjenik člana OS-a:

MIRNA PETRICIOLI, dipl.ing.agr., predstavnik Raspisivača,

Stručni savjetnik:

EDI PEROVIĆ, dipl.ing.građ., predstavnik Raspisivača,

Tehnička komisija:

MAJA MARUNA, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,

Tajnica natječaja:

MARIJA PROFACA; dipl.ing.arh.

 

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) UHA i HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

Rwgistracijski broj Natječaja je 122-11-ZD-U.