Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja DJEČJEG VRTIĆA PODBREŽJE

 
1
 
Raspisan je natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja DJEČJEG VRTIĆA PODBREŽJE.
 
GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja
DJEČJEG VRTIĆA PODBREŽJE
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2049-2017-EBV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 43-17/ZG-AU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb
OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: natjecaji@d-a-z.hr ; www.daz.hr
odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik
 
VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Dječjeg vrtića Podbrežje
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Dječjeg vrtića Podbrežje
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja dječjeg vrtića. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju dječjeg vrtića.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
 
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/y75bxvho
 
Izrađivač natječajnog programa:
Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh.,
Ovl.arh. A 1017
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18,
mirela.bokulic-zubac@zagreb.hr, 01/610 1848
 
ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 29.6.2017.godine
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.7.2017. godine
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 28.7.2017. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 26.9.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.
 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Maja Furlan Zimmerman, dipl.ing.arh.,predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja
Danilo Simonović, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, predstavnik Raspisivača
Renata Krljan, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
Marin Mikelić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Gordana Muller Mikić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
 
Zamjenik člana OS-a:
Vanja Ilić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
 
Tehnička komisija:
Renata Kordić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
Damir Sekulić, mag.ing.arch., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja:
Minja Jošić, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 78.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada_________________Neto iznos____________*Bruto iznos
I. nagrada______________39.000,00 kn__________54.614,65 kn
II. nagrada_____________23.400,00 kn__________32.768,79 kn
III. nagrada____________15.600,00 kn__________21.845,86 kn
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
 
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
 
– Kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja dječjeg vrtića
– Arhitektonsko oblikovanje građevine
– Urbanističko-prostornu koncepciju
– Zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta
– Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske učinkovitosti
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 791.830,83 kuna bez PDV-a.
– nagradni fond u iznosu od 78.000,00 kuna neto, odnosno 109.229,31 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 15.000,00 kuna, odnosno 22.601,52 kuna bruto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 660.000,00 kuna neto
 
Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 11.000.000,00 kuna (bez PDV-a), tj. 5.200,00 kn/m2.
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.