NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM U DUBROVNIKU

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja

PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik | OIB: 21712494719  | telefon: 020 351 851 | e-mail: hgaljer@dubrovnik.hr | odgovorna osoba: Mato Franković, gradonačelnik

 

http://uha.hr/p-r-o-j-e-k-t-n-i-n-a-t-j-e-c-a-j-za-izradu-idejnog-urbanisticko-arhitektonsko-krajobraznog-rjesenja-parka-gradac-sa-sirim-urbanim-krajobraznim-pojasom-dubrovnik/