Natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku

CPV: 71230000-9 –  Organizacija natječaja u području arhitekture
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata :101-20/ŠI-IUA/N

RASPISIVAČ I NARUČITELJ
natječaja je Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, OIB: 55644094063, broj telefona:022 431 066, internetska stranica: www.sibenik.hr.

Odgovorna osoba: Željko Burić, gradonačelnik. Osoba zadužena za komunikaciju sa natjecateljima: Madlena Roša Dulibić dipl.ing.arh. e-mail: madlena.dulibic@sibenik.hr


PROVODITELJ I ORGANIZATOR
natječaja je  Društvo arhitekata Šibenik, Ulica Kralja Zvonimira 7a, 22000 Šibenik,OIB:37445171341, e-mail: info@d-a-si.hr, odgovorna osoba: Nastja Alfier, dipl.ing.arh, predsjednica


PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je izrada kompletnog idejno urbanističko – arhitektonskog  rješenja za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku. Širi obuhvat Trga Vanjski ( anketni dio natječaja) i  uži obuhvat trga Vanjski ( obavezni dio natječaja).Ukupna površina  užeg zahvata  u obuhvatu natječajnog programa iznosi    929 m2, a odnosi se na  dio kat.čest.br. 2717, 5942/1 i 2551/3 k.o. Šibenik


CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja prostora Vanjski u Šibeniku. Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:

 • Reafirmacija javnog gradskog prostora
 • Uređenje plohe trga i okolnog prostora u zoni obuhvata
 • Artikulacija gradskog prostora u funkciji različitih scenarija korištenja
 • Rješenje rasvjete
 • Prijedlog hortikulturnog rješenja uzimajući u obzir postojeće stanje
 • Rješenje elemenata urbane opreme
 • Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa
 • Koncept prometnog rješenja

Naručitelj i raspisivač javnog natječaja može, a ne mora sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.


PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja ima u svojstvu autora jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing. arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Na natječaju ne mogu sudjelovati: Voditelj natječaja, zamjenik    Voditelja     natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba- ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajne dokumentacije kao i njihovi suradnicii srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Raspisivač stavlja natjeateljima na raspolaganje natječajnu dokumentaciju u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN HR) (https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4399629), te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Šibenik (DAŠ) http://d-a-si.hr/web/kategorija/-u-tijeku/  te  na internetskoj stranici Grada Šibenika


ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 28.10.2020.

Natječajni radovi zaprimaju se do 18.01. 2021. godine do 13:00 h na adresu: Gradska knjižnica Šibenik, Poljana 6, 22000 Šibenik, bez obzira na način dostave. Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 11.11.2020.Pitanja se postavljaju e-mailom na adresu info@d-a-si.hr .Pisani odgovori bit će objavljeni na www d-a-si.hr do  20.11.2020.Ocjenjivački sud završit će se s radom u roku najkasnije 20 (dvadeset) dana po završetku natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave najkasnije 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru.


OCJENJIVAČKI SUD

 Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet ( 5) članova:

 1. Ante Kuzmanić dipl.ing.arh., predsjednik OS
 2. Madlena Roša Dulibić, dipl.ing.arh. zamjenica predsjednika OS
 3. Neno Kezić dipl.ing.arh.
 4. Živana Stošić dipl.ing.arh.
 5. Nastja Alfier dipl.ing.arh.

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda: Joško Vudrag dipl.ing.arh.

Tehnička komisija: Željko Šajn dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja: Marijana Sodar dipl.ing.arh.


NAGRADE

Određuje se nagradni fond od 74.000,00 kn neto

Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

neto iznos                * bruto iznos

 1. Nagrada 50 % …………37.000,00 kn            51.800,00 kn
 2. Nagrada 30 % ………   22. 200,00 kn            31.080,00 kn
 3. Nagrada 20 % ………   14.800,00 kn            20.720,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.


KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima  Natječaja

d/ Koji nisu u skladu s planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova, i obaveznih priloga) pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

 • Urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • Provedivosti prostornog rješenja u odnosu na natječajni zadatak
 • Funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete
 • Cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, režim prometa, zelenilo, vizure….)


PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i

iznosi 98.000,00 kn ( bez PDV-a), a temelji se na iznosu nagradnog fonda u iznosu od 74.000,00 kn, te  na iznosu za naknadu radnim tijelima u iznosu od 24.000,00 kn.

Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.

Sudionik/ natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s tim. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade natječajnom radu stječe vlasništvo nad tim primjerkom nagrađenog rada.

Naručitelj može izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja slijedi nakon natječaja, povjeriti autoru/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave, sukladno ZJN, pod uvjetom da kod prvonagrađenog/ih autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje iz članka 251. i 252. ZJN  te da autor prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) koji će biti određeni u pozivu za pregovaranje.

Procijenjena ukupna vrijednost investicije za uređenja prostora Vanjski u Šibeniku iznosi 2.800.000,00 kn ( bez PDV-a).Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 219.000,00 kn neto bez PDV-a.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

NAPOMENA

natječajnu dokumentaciju možete preuzeti preko sustava NIAS ili e-građani (besplatno za fizičke osobe) sa linka :
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4399629

ili sa sljedećih linkova:

dwg format

vanjski fasade 2

vanjski fasade

vanjski fasade 1

vanjski fasade 3

Vanjski_natjecajna dokumentacija

Vanjski_ortofoto obuhvat

Vanjski_programske smjernice

vanjski-ortofoto

 

PITANJA I ODGOVORI NA NATJEČAJ
http://d-a-si.hr/web/2020/11/19/odgovor-na-pitanja-u-vezi-natjecaja-za-izradu-idejnog-urbanisticko-arhitektonskog-rjesenja-za-uredenje-prostora-vanjski-u-sibeniku/