Objava rezultata natječaja za  izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog  rješenja za uređenje  prostora  Vanjski u Šibeniku

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni , I. stupnja složenosti natječaj

 

NATJEČAJ  ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG  RJEŠENJA  ZA UREĐENJE  PROSTORA VANJSKI U ŠIBENIKU

 

RASPISIVAČ natječaja je GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, 22000 Šibenik, matični broj:  2580420, OIB:            55644094063, Broj telefona:022 431 066,www.sibenik.hr, odgovorna osoba: Željko Burić, gradonačelnik

i

PROVODITELJ natječaja je Društvo arhitekata Šibenik (DAŠ), Ulica Kralja Zvonimira 7a, 22000 Šibenik, matični broj: 03567265, OIB: 37445171341, e-mail: info@d-a-si.hr, odgovorna osoba: Nastja Alfier, dipl.ing.arh, predsjednica

 

OBJAVLJUJU

REZULTATE NATJEČAJA

 

 

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni , I. stupnja složenosti natječaj

N A T J E Č A J za  izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog  rješenja za uređenje  prostora  Vanjski u Šibeniku

 

Na natječaj koji je trajao od 28.10.2020.godine, do roka za predaju natječajnih radova 18.01.2021. godine, stiglo je 15 natječajnih radova.

Registracijski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata :101-20/ŠI-IUA/N

Evidencijski broj javne nabave: 2020/S F12-0039014

Tehnička komisija: Željko Šajn dipl.ing.arh.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu Ante Kuzmanić dipl.ing.arh. – predsjednik OS-a,  Madlena Roša Dulibić, dipl.ing.arh. – zamjenica predsjednika OS, Nastja Alfier dipl.ing.arh., Živana Stošić dipl.ing.arh. i Joško Vudrag dipl.ing.arh., na 4. Sjednici održanoj 27. siječnja 2021. godine, donio je većinom glasova slijedeće odluke:

 

 

 1. nagrada u iznosu od 37.000,00 kn

Dodjeljuje se radu pod šifrom broj 10

 

Autor:       MARIJA MEDOŠ

Suradnik:  ALAN TVICO

 

 1. nagrada u iznosu od 22.200,00 kn

Dodjeljuje se radu pod šifrom broj 15

 

Autori:      MISLAV KRAJINA i  TOMISLAV KRAJINA

Suradnik:  NINA PODRUG

 

 1. nagrada u iznosu od 14.800,00 kn

Dodjeljuje se radu pod šifrom broj 02

 

Autori:      JOSIPA ROGOŠIĆ  i  ANDREA DUJIĆ

Za Ocjenjivački sud:

Marijana Sodar, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja

 

 

PRAVO  SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja ima u svojstvu autora jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba.

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa     ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno čl. 67. do 75. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (”Narodne novine”, br. 78/15,118/18, 110/19) je i posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe Komore.

Strani ponuditelji/natjecatelji koji ne posjeduju rješenje izdano od   strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe ponuditelja/natjecatelja u kojoj navode da će postupiti sukladno čl.69 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( Narodne novine, br. 78/15, 118/18, 110/19).

Na natječaju ne mogu sudjelovati: Voditelj natječaja, zamjenik    Voditelja     natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba- ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata kao i njihovi suradnici, srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

 

SVRHA I CILJ NATJEČAJA

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja prostora Vanjski u Šibeniku.

Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove prostorno – urbane i arhitektonsko – graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno urbanističko-arhitektonsko oblikovno rješenje, njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje.

Ciljevi natječaja:

 1. Reafirmacija javnog gradskog prostora
 2. Uređenje plohe trga i okolnog prostora u zoni obuhvata
 3. Artikulacija gradskog prostora u funkciji različitih scenarija korištenja
 4. Rješenje rasvjete
 5. Prijedlog hortikulturnog rješenja uzimajući u obzir postojeće stanje
 6. Rješenje elemenata urbane opreme
 7. Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa
 8. Koncept prometnog rješenja

Naručitelj i Raspisivač javnog natječaja može, a ne mora sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

 

PREDMET NATJEČAJA

Izrada kompletnog idejno urbanističko – arhitektonskog  rješenja za uređenje prostora Vanjski u Šibeniku.    Širi obuhvat Trga Vanjski ( anketni dio natječaja).  Uži obuhvat trga Vanjski ( obavezni dio natječaja).

Ukupna površina  užeg zahvata  u obuhvatu natječajnog programa iznosi    929 m2, a odnosi se na  dio kat.čest.br. 2717, 5942/1 i 2551/3 k.o. Šibenik.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Iz natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja odnosno:

predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja

koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja

čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima  Natječaja

koji nisu u skladu s planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova, i obaveznih priloga) pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:

Urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

Provedivosti prostornog rješenja u odnosu na natječajni zadatak

Funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete

Cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji

tako i kroz rješenja pojedinih segmenata u prostoru (namjena, režim prometa, zelenilo, vizure….

 

PROCIJENJENU VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

 

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 98.000,00 kn ( bez PDV-a)., a temelji se na iznosu nagradnog fonda u iznosu od 74.000,00 kn, te  na iznosu za naknadu radnim tijelima u iznosu od 24.000,00 kn.

Procijenjena vrijednost ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije iznosi 219.000,00 kn neto bez PDV-a.

 

 

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), „Zakona o javnoj nabavi“ (NN 120/16) i „Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave“ (NN 65/17).