Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT provodi PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ISTRAŽIVAČKOG MEDICINSKOG CENTRA SPLIT (IMCS)

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 35.1.1./2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 120-22/ST-IAU/NJN

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21 000 Split,

OIB: 51401063283; telefon: +385 21 556 833; e-mail: investicije@kbsplit.hr

Odgovorna osoba: prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj

Osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur.

 

PROVODITELJ NATJEČAJ:

Društvo arhitekata Splita, Starčevićeva 24, 21000 Split

OIB: 88950229770; telefon: +385 95 901 5700; e-mail: natjecaj.imcs@gmail.com

Odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ ELABORATA:

FAKULTER GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU, Matice hrvatske 15, 21000 Split

OIB: 83615500218; e-mail: dario.gabric@gradst.hr;

prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094

 

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS).

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS).

 

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Opći ciljevi natječaja su:

 • Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
 • Izgradnja Istraživačkog medicinskog centra Split koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije, te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta.
 • Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Specifični ciljevi su slijedeći:

 • Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Istraživačkog medicinskog centra Split.

 

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje,  u dijelu ZA REALIZACIJU,  poslužiti će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za građenje građevine Istraživački medicinski centar Split (IMCS).

IMCS treba istraživačima osigurati kvalitetan pristup istraživanjima, znanju, razmjeni znanstvenih informacija, stvaranju baze podataka i tehnoloških rješenja te osigurati prostor za različita događanja (kongresi, predavanja, seminari i sl.) na kojima će se odvijati razmjena i prijenos znanja.

IMCS kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti najbolje prostorne i infrastrukturne uvjete za istraživanja i inovacije u području bio-medicinskih znanosti. Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade IMCS-a treba biti rezultat sinteze, funkcije konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati, te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept.

Prostor predviđen za realizaciju IMCS-a smješten je južni dio k.č. 7942/1 u površini od cca 9.000 m2 bolničkog kruga na lokaciji Križine. Sukladno klasifikaciji planirane zgrade IMCS-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

Sposobnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dip.ing.arh. ili mag.ing.arh. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.  Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta.

Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada. Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT (www.kbsplit.hr)
Natječajni elaborat može se preuzeti na poveznici: LINK

 

ROKOVI NATJEČAJA:

 

Početak Natječaja je 09. veljače 2022. godine. Natjecatelji imaju pravo temeljem čl. 37. st. 6. Pravilnika dostaviti pitanja do 11. ožujka 2022. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu Provoditelja natjecaj.imcs@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na http://das.hr do 26. ožujka 2022. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 10. svibnja 2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split, Starčevićeva 24, Split, bez obzira na način dostave.  Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 30. svibnja 2022. godine.

 

RADNA TIJELA NATJEČAJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika, za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova, zamjenik članova ocjenjivačkog suda, stručni savjetnici, tehnička komisija i tajnik natječaja.

 

Članovi ocjenjivačkog suda:

 1. prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, predsjednica OS
 2. Nenad Kondža, dipl.ing.arh. predstavnik Provoditelja
 3. Ivan Vulić, dipl.ing.arh. predstavnik Provoditelja
 4. prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med. predstavnik Raspisivača
 5. prof.dr.sc. Katarina Vukojević, dr.med. predstavnica Raspisivača

 

Zamjenik člana OS-a:

 1. Samuel Martin,dipl ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Tehnička komisija:

 1. Luka Petričević, mag.ing.arch., predstavnik Provoditelja
 2. Aljoša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

 

Stručni savjetnici:

 1. prof.dr.sc. Ozren Polašek, dr.med.
 2. prof. prim. dr.sc., Ana Marušić, dr.med
 3. doc.dr.sc. Ljubo Znaor, dr.med.
 4. Ante Sunara, dipl.ing. građ.

 

Tajnica natječaja:

Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

 

NAGRADE:

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 5.192.166,34 HRK bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 488.833,00 HRK neto,
 • određuje se vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije u iznosu 4.703.333,34 HRK neto.

 

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada              Broj nagrada            Neto iznos                       *Bruto iznos

 1. nagrada               1                          195.534,00 kn                      273.821,07 kn
 2. nagrada               1                          122.208,00 kn                      171.137,12 kn
 3. nagrada               1                           58.660,00 kn                        82.146,04 kn
 4. nagrada               1                           39.106,00 kn                        54.763,09 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno ukoliko:

a/ su predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati prema sljedećim kriterijima:

 1. kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji,
 2. kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina,
 3. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina,
 4. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala,
 5. oblikovna kvaliteta rješenja,
 6. kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije,

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

 

LINK: http://d-a-s.hr/objave/natjecaj-za-izradu-idejnog-arhitektonsko-urbanistickog-rjesenja-istrazivackog-medicinskog-centra-split/