Objava rezultata natječaja likovnog i urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja za Spomen obilježje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lobor

OPĆINA LOBOR

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Likovni i urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni

Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni

PROJEKTNI NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN OBILJEŽJE

POGINULIM I UMRLIM HRVATSKIM BRANITELJIMA

S PODRUČJA OPĆINE LOBOR

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Općina Lobor, Trg svete Ane 26, 49253 Lobor, OIB: 08909915246, Internetska adresa http://lobor.hr/ telefon: +38549430531; email: opcina@lobor.hr ; koju zastupa načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih; kontakt: Ljubica Jembrih, +38549430531, ljubica.jembrih@lobor.hr

PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

AUTORICA NATJEČAJNOG ELABORATA:

Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, maja.kireta77@gmail.com, Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin

CPV: 71220000-0 – Usluge projektiranja u arhitekturi

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: E-JN-23

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 124-22 / LO- LUAK / NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Općina Lobor provodi natječaj u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Općina Lobor želi realizirati uz groblje u Loboru Spomen obilježje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima s područja Općine Lobor visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar zadanog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu likovnog i urbanističko – arhitektonsko – krajobraznog natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova. Natječaj je za realizaciju i anketni.

Idejno rješenje obrađuje dio neizgrađene livade uz sjeverozapadni ugao loborskog groblja te njene pristupne putove.

Dio za realizaciju obuhvaća budući centar groblja površine P = 382m2 i pristupni put s juga, kroz postojeće groblje, površine P = 193m2. Budući centar groblja sadrži spomen obilježje i poziciju glavnog križa groblja. Idejnim rješenjem uređuju se parter i krajobraz u kontaktnoj zoni spomen obilježja.

Anketni dio obuhvaća pristupne putove budućem centru groblja, i to sa sjevera, površine P = 186m2 i sa istoka, površine P = 134m2. Anketnim dijelom natječaja obrađuje se oblikovanje glavnog križa na groblju.

Gradnjom visokovrijednog javnog prostora oplemenjuje se vizualni identitet Općine Lobor te ostavlja važan trag u prostoru u njenoj suvremenoj ostavštini. Lokalno stanovništvo se ponosi ovim spomen obilježjem, posjetitelji ga ciljano posjećuju i nose trajnu uspomenu na njega.

Natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

Na natječaj, koji je trajao od 22.04.2022. god. do roka za predaju natječajnih radova 23.06.2022. god., zaprimljeno je ukupno 5 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednica ocjenjivačkog suda

Bernarda Silov, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda

Mario Kralj, mag.ing.arch.
Mr.sc. Stjepan Adanić, general

Zamjenica člana ocjenjivačkog suda

Doc.dr.sc. Ines Hrdalo, mag.ing.prosp.arch., ovlaštena krajobrazna arhitektica

Tehnička komisija

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Ocjenjivački sud je na III. sjednici održanoj 30.06.2022. većinom glasova donio odluku o rangiranju natječajnih radova, te na IV. Sjednici održanoj 13.07.2022.. donio slijedeću konačnu odluku o dodijeli nagrada:

1. nagrada u neto iznosu 20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:

AUTORI: MIRELA BOŠNJAK, MIRKO BUVINIĆ, MAJA FURLAN ZIMMERMANN; X.3.M. d.o.o.

2. nagrada u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4:

AUTOR: FILIP VUSIĆ

3. nagrada u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

 

AUTORI: PROSTORNE TAKTIKE D.O.O.; LUKA CVITAN mag.ing.arh, ANTONIA VULETIĆ mag.ing.arh

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 560.000,00 HRK + PDV. Ovaj iznos uključuje sve elemente idejnog rješenja dijela za realizaciju prema Programu natječaja. Anketni dio natječaja nije obuhvaćen ovim iznosom. Ugovor/i uključuju i uslugu izrade spomenika spremnog za postavljanje ukoliko autorski rad predstavi takvo spomen obilježje.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 40.000,00 HRK + PDV. Obuhvaća izradu cjelovitog projekta (glavni i izvedbeni projekt svih struka sukladno Zakonu o gradnji) uključujući sve elaborate i troškovnike potrebne za nabavu radova i izgradnju.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o jednostavnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 80.000,00 HRK (bez PDV-a), te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

Nagradni fond: 40.000,00 HRK
procijenjena vrijednost izrade projektno – tehničke dokumentacija: 40.000,00 HRK

Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2211/05-03-17-02, od 02.01.2017.), Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima nabave (NN 65/17 i 75/20 ) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza, Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici bili obvezni pridržavati.