Novi pravilnik o standardu usluga arhitekata

Skupština Hrvatske komore arhitekata na svojoj sjednici 13. prosinca 2013 godine donijela je novi Pravilnik o standardu usluga arhitekata.

Prema zakonodavstvu Europske unije cijene projektantskih usluga određuju se na tržišni način.

Cilj je ovog Pravilnika zaštita investitora, projektanata i javnog interesa kako bi se osigurala potrebna kvaliteta usluge, a time i kvaliteta izgrađenog okoliša.

Ovim Pravilnikom određuje se sadržaj i standard usluge te broj norma sati projektanata potreban za kvalitetno izvršenje usluge.

Izračun cijene usluge nije više vezan samo na proračunsku vrijednost investicije nego i na ekonomsku kategoriju obavljanja djelatnosti – norma sat projektanta.

Članovi Hrvatske komore arhitekata dužni su ponudu izraditi tako da je vidljiv potreban broj norma sati za izvršenje usluge i cijena norma sata.

Norma sat je prosječna cijena sata rada na pružanju usluge svih uključenih u projekt, a sadrži sve naknade i plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge neizravne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.

Radi lakšeg određivanja norma sata prilaže se primjer za izračun troškova norma sata koji je jedan od mogućih načina određivanja cijene norma sata.

Pravilnik o standardu usluga arhitekata možete preuzeti ovdje

Primjer za izračun norma sata možete preuzeti ovdje

U izradi je računalni program za izračun cijena usluga u skladu s novim Pravilnikom koji će uskoro biti izrađen i stavljen na raspolaganje članovima kao jedan od alata koji će omogućiti jednostavniju primjenu Pravilnika o standardu usluga. Program će omogućiti izračun cijene usluge za arhitekte. Program će obuhvatiti i izračune cijena usluga u skladu s novim pravilnicima  Hrvatske komore  inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Hrvatska komora arhitekata od veljače 2014. godine organizirat će ciklus stručnih seminara o primjeni Pravilnika i pripadajućeg programa, a točan raspored održavanja objavit ćemo naknadno.

Izvor: Hrvatska komora arhitekata